Vlado Velkov
Somewhere
18. Juli – 7. September 2008
Vlado Velkov im Kunstverein Arnsberg